Category Archives: Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán

Cây có múi nói chung và cây bưởi da xanh nói riêng là cây lâu năm, khỏe mạnh chúng có thể sống đến 20-30 năm và ra hoa kết quả hàng năm. Tuy nhiên, nếu không duy trì cây đúng kích thước (cả chiều cao và tán cây) vườn cây sẽ không đồng đều và rậm rạp. Trong những vườn cây rậm rạp như vậy sâu bệnh dễ phát sinh gây hại, chất lượng quả kém và không ra quả đều hàng năm. Do vậy, kĩ thuật tỉa cành tạo tán đúng đắn sẽ rất quan trọng để có vườn cây khỏe mạnh, năng suất và chất lượng cao.