Lưu trữ thẻ: kỹ thuât phòng trừ sâu

Diệt trừ và phòng trị nhện đỏ trên cây bưởi bằng phương pháp tự nhiên

Diệt trừ nhện đỏ hại bưởi bằng dầu ăn và nước rửa chén là biện ...

2 Các bình luận