=file_get_contents('http://anti-adblock.adnow.com/aadbAdnow.php?ids=717125,717131');?>

Lưu trữ Danh mục: Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán

Cây có múi nói chung và cây bưởi da xanh nói riêng là cây lâu năm, khỏe mạnh chúng có thể sống đến 20-30 năm và ra hoa kết quả hàng năm. Tuy nhiên, nếu không duy trì cây đúng kích thước (cả chiều cao và tán cây) vườn cây sẽ không đồng đều và rậm rạp. Trong những vườn cây rậm rạp như vậy sâu bệnh dễ phát sinh gây hại, chất lượng quả kém và không ra quả đều hàng năm. Do vậy, kĩ thuật tỉa cành tạo tán đúng đắn sẽ rất quan trọng để có vườn cây khỏe mạnh, năng suất và chất lượng cao.

Tạo tán cây bưởi da xanh: Bí quyết không cần kéo cành

Tỉa cành tạo tán bưởi da xanh là công việc cần thiết, mà nhà làm ...

Tạo tán bưởi da xanh: Kỹ thuật và lợi ích

tỉa cành, tạo tán cây bưởi da xanh rất quan trọng đối với việc thâm ...

1 Các bình luận

Tỉa cành, tạo tán cây bưởi da xanh: Bí quyết để có vườn cây khỏe mạnh và năng suất cao

Cây bưởi da xanh là một loại cây lâu năm và khỏe mạnh, cho trái ...

2 Các bình luận